Nadzór inwestorski

pracownik budowlanyInspektor nadzoru inwestorskiego to jeden z uczestników procesu budowlanego ustanowiony w przypadku wykonywaniu robót o wysokim stopniu skomplikowania. Nadzór inwestorski opiera się na kontroli wszystkich etapów prowadzonych prac. Specjalista zobowiązany jest do dbania o interes inwestora i czuwania nad tym, aby prace przeprowadzone na budowie były zgodne z zasadami prawa i sztuki budowlanej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest ustanawiany dobrowolnie w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Obowiązkowe ustanowienie nadzoru dotyczy niżej wymienionych sytuacji:

  • budowy obiektów mostowych i budowlanych o wyniosłości ponad 15 m powyżej poziomu gruntu, oraz takich, które znacząco oddziałują na środowisko naturalne,
  • budowy obiektów o wysokim stopniu skomplikowania i kubaturze większej niż 2500 m3,
  • budowy budynków użyteczności publicznej,
  • wznoszenia obiektów posadowionych na stopach, ławach i płytach, oraz poddawanych znacznemu oddziaływaniu obciążeń użytkowych.

Inspektor nadzoru może być ustanowiony przez inwestora. Jego głównym obowiązkiem jest reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym przez weryfikowanie zgodności prac. Oprócz tego sprawuje kontrolę jakościową robót, uczestniczy w przeprowadzanych próbach technicznych, potwierdza realizację robót przez dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz kontroluje rozliczenia.

W myśl Prawa budowlanego inspektor ma wiele uprawnień nieprzysługujących innym uczestnikom procesu. To właśnie on usuwa zagrożenia i nieprawidłowości zaistniałe w czasie realizacji inwestycji oraz wykonuje niezbędne próby i badania. Jego rola nie ogranicza się do realizowania wymogów formalnych, dlatego warto powierzyć tę funkcję osobie, która ma nie tylko stosowne uprawnienia, ale i wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.